Onze aandachtspunten voor Noordse Dorp (+Noorden en Noordse buurt)

 • Met de aankoop van het Land van Koppen is de leefbaarheid van Noorden gediend. In overleg met bewoners en dorpsraad is een goed plan ontwikkeld voor de 1e fase van 54 woningen. Aan het eind van de komende raadsperiode moet worden gestart met de ontwikkeling van de volgende fase.

 • De herstructurering van Voorwegzone vinden wij een goede zaak. Wij zullen als gemeente actief stimuleren om de nieuwe bouwmogelijkheden te laten realiseren door de eigenaren.

 • Wij zijn voorstander voor een verdere ontwikkeling van de natuur rondom Noorden.

 • Uitbreiding van rustige vaarroutes in het Nieuwkoops Plassengebied is zeer wenselijk en moet ook mogelijk gemaakt worden. Te denken valt aan een doorsteek van Noordeinderplas naar de Meije en verdere toegang tot de Meesloot.

 • De herontwikkeling van de Noordse Buurt is belangrijk. Er zijn al enkele pogingen gewaagd om te komen tot een nieuwe inrichting. Wij stellen voor dit mee te nemen in het nieuw op te stellen dorpsplan.

 • Wij bepleiten voor de Noordse Buurt een sterk recreatieve functie. Wandelen, fietsen, natuurontwikkeling passen in het gebied.

 • Het opknappen en verkeersveilig maken van de Voorweg is in deze collegeperiode gerealiseerd. Op korte termijn zullen samen met de dorpsraad plannen moeten worden gemaakt voor het opknappen en verkeersveiliger maken van de Simon van Capelweg, in het bijzonder bij de loswal waar veel (soorten) verkeer elkaar kruisen.

 • Wij zullen ons inzetten voor het ontwikkelen van de recreatieve mogelijkheden. Wij denken o.a. aan de aanleg van fiets- en wandelpaden in en rondom Noorden. Maar ook aan het verbeteren van de toegankelijkheid en veiligheid van het recreatief knooppunt tegenover de kerk.

 • Wij zijn met de Noordenaren trots op het project Huiskamer. Samen met de stichting zullen we werken aan voortzetting van dit initiatief.

 • we maken ons hard om in 2018 binnen de schoolbibliotheek naast faciliteiten voor jongeren ook voor senioren te realiseren

 • Noorden, Noordse Dorp, inclusief Noordse Buurt, hebben met de dorpsraad “De Koet” een goed werkend en enthousiast netwerk dat intensief betrokken moet worden bij de ontwikkelingen in deze kernen. Goede ondersteuning en samenwerking met de gemeente is belangrijk. ‘

 • Wij gaan er van uit dat samen met de dorpsraad wordt gewerkt aan een nieuw dorpsplan om Noorden, Noordse Dorp en Noordse Buurt een passende toekomst te geven. Een aanpak a la de Structuurvisie Nieuwkoop verdient de voorkeur.

 • Voldoende ruimte voor wonen, parkeren, ontmoeten en ontspannen zijn heel belangrijk voor ons.

 • Wij willen dat de verkeersveiligheid en sociale veiligheid optimaal geregeld zijn. Met name moet er aandacht zijn voor het terugdringen van sluipverkeer en de verkeerssituatie aan Het Kruis.

 • Wij bepleiten voor de Noordse Buurt een sterk recreatieve functie. Wandelen, fietsen, natuurontwikkeling passen in het gebied. Drie gezonde veeteeltbedrijven hebben een plek in de Noordse Buurt en die zien we graag gehandhaafd.

 • Wij verwachten dat het lopende onderzoek goed onderbouwde argumenten zal geven om de toekomstige functie van de recreatieparken vast te stellen. Wij gaan ervoor dat in goed overleg met de bewoners de noodzakelijke maatregelen worden genomen. Op basis van de opgestelde visie op de zomerparken zal een eventuele bestemmingswijziging beoordeeld worden. De overige inwoners van onze gemeente zullen geen extra bijdrage behoeven te betalen bij verandering van de functie van de zomerparken.

 • Wij vinden dat de veehouders in de Noordense polder hun bedrijf economisch rendabel moeten kunnen voortzetten.

 • Een snelle internetverbinding is een must voor inwoners én bedrijven. Natuurlijk Nieuwkoop heeft 2 ambassadeurs die zich hiervoor actief in blijven zetten.

 • Wij willen dat de verkeersveiligheid en sociale veiligheid optimaal geregeld zijn. Wij zetten ons in om het sluipverkeer te verminderen.

 • De bescherming van unieke ecologische en landschappelijke waarden in het Groene Hart zijn voor ons heel belangrijk.