Onze aandachtspunten voor Nieuwkoop

 • De gemeente faciliteert de opstelling van een visie op de bewinkeling in de kern Nieuwkoop. Daarvoor moeten de ondernemers van zowel Reghthuysplein als het Kennedyplein op een positieve wijze worden betrokken

 • Het wordt de hoogste tijd dat er plannen worden ontwikkeld voor het Koetshuis. Dit moet dringend met de eigenaar (WSN) worden opgepakt.

 • De nieuwe wijk Buytewech Noord wordt met een goede participatie van de bevolking ontwikkeld. Uitgangspunt is bouwen voor de reële lokale behoefte.

 • Zwembad De Wel vervult een belangrijke functie voor de kern Nieuwkoop maar ook voor de totale gemeente. Dat willen we zo houden.

 • Wij willen het gebruik van de kern Nieuwkoop als sluipweg door vrachtwagens weren; alleen voor bevoorrading maken we een uitzondering.

 • De parkeerdruk bij het centrum/ Reghthuysplein en het effect van de bewoning van Aar en Amstel moet actief gemonitord worden.

 • Het bestemmingsplan kern Nieuwkoop is afgerond maar heeft een conserverend karakter;  wij willen op korte termijn een visie op de kern Nieuwkoop ontwikkelen en in het bestemmingsplan vastleggen. In het kader van de opstelling van een omgevingsvisie zal daarop gebaseerd ook een nieuw omgevingsplan voor de kern Nieuwkoop worden opgesteld.

 • Wij pleiten voor voldoende, kwalitatief goede en een divers aanbod voor dagopvang en sociale activering. Heldere en vindbare informatie over aanbod voor zorgvragers en organisaties is belangrijk.

 • Wij vinden dat de toegankelijkheid van wandelpaden, met name voor mensen met een  beperking verbetering behoeft

 • Wij zullen ons inspannen dat ook in de kern Nieuwkoop dorps- en/of wijkraden van de grond komen. Het is belangrijk dat er behoefte en draagvlak is en door inwoners wordt opgepakt.

 • Wij vinden dat de Kaleidoskoop en bibliotheek voldoende ambitie uitstralen en willen bevorderen dat dit zo blijft.

 • Een stringente bewaking van de in goed overleg met belanghebbenden vastgelegde afspraken rond Natura 2000 en het herzien van het beheerplan zijn voor ons belangrijk

 • De komende jaren blijft een gedegen en frequente communicatie met belangengroepen  en bewoners van het Zuideinde essentieel; de aanpak, uitwerking en uitvoering van de afhandeling van schadegevallen via een bindend advies door een onafhankelijke deskundige zullen wij scherp volgen.

 • Om overlast en verdere schade te voorkomen dient bouwverkeer tot en met afronding van de Zuidhoek gemonitord en begeleid te worden.

 • Onderzocht moet worden of  een distributie- of overlaadplaats (vracht van grote wagens overladen op kleine, liefst elektro-transportmiddelen) op de bedrijventerreinen mogelijk is.