Onze aandachtspunten voor Langeraar (+ Papenveer)

  • Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor de verplaatsing van de bedrijven op het bedrijventerreintje in  Langeraar en realiseren van een aantal woningen op die plek.

  • Het parkeren in de oudere wijken blijft een probleem. Het is belangrijk dat samen met bewoners knelpunten en oplossingen bekeken en opgepakt worden.

  • Een belangrijk aandachtspunt voor ons is de zorg voor een gezonde leefomgeving en het vermijden van mogelijk negatieve gevolgen als gevolg van stank- en fijnstofoverlast van intensieve kippenhouderijen.

  • Bij de ontwikkeling van een nieuwe school, een IKC (= Integraal Kind Centrum), moet naast het onderwijs, de kinderopvang en de peuterspeelzalen ook het CJG, de dorpsvereniging en inwoners vanaf het begin goed geïnformeerd en betrokken worden.

  • De Langeraarseweg-Noord kan na de realisatie van Vivero op dezelfde wijze als de eerder gereconstrueerde Langeraarseweg worden gereconstrueerd. Evenals het zuidelijke deel voor de grote brug. Bewoners dienen te worden ondersteund in hun plannen voor verbetering van de inrichting van dat gebied. Van belang is om eerst de recente ervaringen te evalueren. Richting de huisartsenpraktijk dient i.v.m. de veiligheid op korte termijn het trottoir te worden doorgetrokken.

  • Een snelle internetverbinding is een must voor inwoners én bedrijven. Natuurlijk Nieuwkoop heeft 2 ambassadeurs die zich hiervoor actief in blijven zetten.

  • Wij vinden het belangrijk om in goed overleg met de belanghebbenden de samenwerking  tussen de verschillende vormen van jongerenwerk te stimuleren en de mogelijkheden van het Altior sportcomplex en de sportverenigingen daarbij te betrekken.

  • De aanleg van het voorgenomen Landgoed in Langeraar vinden wij een goed idee.

  • Het gedeelte tussen de Grote en de Kleine brug kent veel verwaarloosde plekken waar in samenwerking met de eigenaren moet worden gezocht naar passende oplossingen.

Papenveer:

*        De herstructurering van de natte kant van de Paradijsweg komt op gang. Die             moet voortvarend worden doorgezet.

•       De verkeersveiligheid langs de Westkanaalweg moet verbeterd worden.

•       Sluipverkeer door de kern moet worden tegen gegaan.

•       Een snelle internetverbinding is een must voor inwoners én bedrijven. 

         Natuurlijk Nieuwkoop heeft 2 ambassadeurs die zich hiervoor actief in blijven           zetten.