top of page

Onze aandachtspunten voor Langeraar

 • Ouderen die bereid zijn om te verhuizen, moeten de kans krijgen in aanmerking te komen voor passende huisvesting. Wij willen daarom naast appartementen graag hofjes bijvoorbeeld in de vorm van een Knarrenhof realiseren Een plek waar aandacht is voor zorg, sociaal, eenzaamheid, onveiligheid, samen zijn, wonen waar iedereen elkaar kent en toch zelfstandig blijft. Voor een goed voorbeeld zie de website www.polderhofje.nl En…..bouwen voor ouderen biedt woonruimte aan jongeren.

 • De Vierambachtspolder ten zuiden van Langeraar is als onderzoekslocatie aangeduid voor de plaatsing van zonnevelden. Dorpsraad en inwoners van Langeraar moeten vanaf het begin betrokken worden bij verkenning van deze locatie.

 • De nieuwe school, Integraal Kind Centrum De Poel, wordt gebouwd op de huidige schoollocatie in combinatie met wonen. Een stedenbouwkundig kader wordt opgesteld met inbreng van de dorpsraad, omwonenden en inwoners. Belangrijke aandachtspunten zijn: verkeer, bereikbaarheid, parkeren, veilige fiets- en looproutes en een ruime groene buiten-speelruimte.

 • Zolang de oude school nog in gebruik is, moet nadrukkelijk worden gekeken naar de kwaliteit van de ventilatie in verband met de gezondheid van kinderen en personeel.

 • De Langeraarseweg-Noord dient op dezelfde wijze te worden gereconstrueerd als het deel ten zuiden van het centrum. Bewoners worden hierbij direct betrokken.

 • Op dit moment is verplaatsing van de bedrijven op het bedrijventerreintje in Langeraar t.b.v. het realiseren van een aantal woningen op die plek nog niet haalbaar. Vinger aan de pols houden en verplaatsing blijven stimuleren!

 • Het parkeren in de oudere wijken blijft een probleem. Het is belangrijk dat samen met bewoners knelpunten en oplossingen bekeken en opgepakt worden.

 • Wij willen dat bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk aansluitend aan een oude wijk onderzocht wordt of grond kan worden vrijgemaakt voor extra parkeerplaatsen.

 • Wij vinden het belangrijk om in goed overleg met belanghebbenden de samenwerking tussen de verschillende vormen van jongerenwerk te stimuleren en de mogelijkheden van het Altior sportcomplex en de sportverenigingen daarbij te betrekken.

 • Het gedeelte tussen de Grote en de Kleine brug kent veel verwaarloosde plekken waar in samenwerking met de eigenaren moet worden gezocht naar passende oplossingen.

 • Een belangrijk aandachtspunt voor ons is de zorg voor een gezonde leefomgeving en het vermijden van mogelijk negatieve gevolgen als gevolg van stank- en fijnstofoverlast van intensieve kippenhouderijen.

 • We willen blijven inzetten op het verbeteren van ov-mogelijkheden.

bottom of page