top of page

Onze aandachtspunten voor Nieuwkoop

 • Op de locatie Koetshuis (eigenaar WSN) worden in 2022 rond de 30 sociale woningen gebouwd voor senioren en starters. We willen zoveel mogelijk voorrang geven aan inwoners uit de kern/onze gemeente. Goede communicatie richting omwonenden blijft belangrijk.

 • Een bestemmingsplan Lindelaan (voormalige Ashramlocatie, eigenaar: de gemeente) voor maximaal 65 appartementen voor jongeren (starters) en senioren wordt in februari 2022 vastgesteld. Ook voor dit plan willen we zoveel mogelijk voorrang geven aan inwoners uit het dorp/onze gemeente.

 • Het bestemmingplan Buytewech Noord, met daarin veel aandacht voor sociale huur en midden huur is eind 2021 vastgesteld. Inwoners en belanghebbenden moeten actief betrokken blijven worden bij de verdere ontwikkeling van deze nieuwe wijk.

 • Ontwikkelingen op de locatie van de oude Grofsmederij aan het Zuideinde moeten goed gevolgd worden. Voordat een ontwikkeling plaatst kan vinden zal er eerst gesaneerd moeten worden. Zowel voor de sloop en sanering als voor de bouw van deze locatie geldt dat met aan- en omwonenden afspraken worden gemaakt over voorkomen van overlast en schade (nulmeting en verkeersbegeleiding). Dat geldt ook voor vergelijkbare locaties in de gemeente.

 • Zwembad De Wel vervult een belangrijke functie voor de kern Nieuwkoop maar ook voor de totale gemeente. We vinden het belangrijk dat het bouwen van een nieuw zwembad onderzocht wordt. Dat biedt kansen voor een duurzaam en efficiënt gebouw met betere faciliteiten. De locatie wordt in goede participatie met inwoners van alle kernen overwogen.

 • We willen onderzoek naar een verbinding tussen het Regthuysplein en het Kennedyplein via de dijk langs de Achterweg.

 • Ruimtelijke visie voor de kern Nieuwkoop en het centrumplan zijn vastgesteld in februari 2021. De daarin opgenomen projecten moeten voortvarend opgepakt worden.

 • Zowel voor de sloop en sanering als voor de bouw van deze locatie geldt dat met aan- en omwonenden afspraken worden gemaakt over voorkomen van overlast en schade (nulmeting en verkeersbegeleiding). Dat geldt ook voor vergelijkbare locaties in de gemeente.

 • Zwembad De Wel vervult een belangrijke functie voor de kern Nieuwkoop maar ook voor de totale gemeente. We vinden het belangrijk dat het bouwen van een nieuw zwembad onderzocht wordt. Dat biedt kansen voor een duurzaam en efficiënt gebouw met betere faciliteiten. De locatie wordt in goede participatie met inwoners van alle kernen overwogen.

 • Wij willen het gebruik van de kern Nieuwkoop als sluipweg voor vrachtwagens tegengaan; alleen voor bevoorrading maken we een uitzondering. Onderzoek naar

 • oplossingen voor de verkeersintensiteit op de Ziendeweg – Nieuwkoop wordt voortgezet; de pilot met de afsluiting van de Ziendeweg wordt scherp gevolgd.

 • Wij vinden dat de toegankelijkheid van wandelpaden, met name voor mensen met een beperking verbetering behoeft.

 • Onderzocht moet worden of er draagvalk in de kern Nieuwkoop bestaat voor het oprichten van wijkplatforms. Het is belangrijk dat er behoefte en draagvlak is en door inwoners wordt opgepakt.

 • Een stringente bewaking van de in goed overleg met belanghebbenden vastgelegde afspraken rond Natura 2000. Bij het herzien van het huidige beheerplan (loopt af eind 2021) moet samen met de stakeholders opgetrokken worden.

 • Wij pleiten voor voldoende, kwalitatief goede en een divers aanbod voor dagopvang en sociale activering. Heldere en vindbare informatie over aanbod voor zorgvragers en organisaties is belangrijk.

 •  Behoud van voorzieningen als De Inloop, Het Taalhuis en het loket van het Trefpunt van stichting Welzijn vinden wij belangrijk.

bottom of page