top of page

Onze aandachtspunten voor Noorden (+Noordse Dorp en Noordse Buurt)

 • De eerste fase van het Land van Koppen is ontwikkeld. De ontwikkeling van de 2e fase moet in goede samenspraak met inwoners en dorpsraad opgepakt worden. Daarbij moeten mogelijkheden voor de bouw van starterswoningen in Noorden en Noordse Dorp onderzocht worden.

 • Wij bepleiten voor de Noordse Buurt een sterk recreatieve functie. Wandelen, fietsen, natuurontwikkeling passen in het gebied. Drie gezonde veeteeltbedrijven hebben een plek in de Noordse Buurt en die zien we graag gehandhaafd.

 • Wij zijn ook voorstander van een verdere ontwikkeling van de natuur in de Noordse Buurt en rondom Noorden, die toegankelijk is voor inwoners en recreanten. Natuur voor iedereen.

 • Uitbreiding van rustige vaarroutes in het Nieuwkoops Plassengebied is zeer wenselijk en moet ook mogelijk gemaakt worden. Te denken valt aan een toegankelijke doorsteek van de Noordeinderplas vanaf de recreatiecaravans bij Camping  Balvert.

 • Wij willen een plan ontwikkelen om een fietspad door de polder Ruygeborg te realiseren en een fietspad van de Meije door de plassen naar Noorden.

 • We willen samen met de bewoners en verkeersdeskundigen werken aan een aanpak van de snelheid op de Voorweg. Inclusief een volledige herziening van het kruispunt in Noorden bekend als het Kruis.

 • Wij zijn met de Noordenaren trots op het project Huiskamer. Zo’n voorziening moeten we koesteren.

 • Noorden, Noordse Dorp, inclusief Noordse Buurt, hebben met de dorpsraad “De Koet” een goed werkend en enthousiast netwerk dat intensief betrokken moet worden bij de ontwikkelingen in deze kernen. Goede ondersteuning en samenwerking met de gemeente is belangrijk. ‘

 • Voldoende ruimte voor wonen, parkeren, ontmoeten en ontspannen zijn heel belangrijk voor ons.

 • Wij willen dat de verkeersveiligheid en sociale veiligheid optimaal geregeld zijn.

 • Wij staan achter de vastgestelde beleidsvisie gebruik recreatiewoningen waarmee wonen op het park het uitgangspunt is. Wij blijven bij de provincie aandringen op een positief besluit om dit mogelijk te maken. De overige inwoners van onze gemeente zullen geen extra bijdrage behoeven te betalen bij verandering van de functie van de zomerparken.

 • De bescherming van unieke ecologische en landschappelijke waarden in het Groene Hart zijn voor ons heel belangrijk.

bottom of page