top of page

Onze aandachtspunten voor Zevenhoven (+Noordeinde)

 • Een prachtig IKC7hoven is gerealiseerd. De komende jaren willen we inzetten op het versterken van de samenwerking basisonderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en sport.

 • Voor de verkeers- en sociale veiligheid is het belangrijk dat er verlichting komt langs het fietspad langs de Stationsweg vanaf ’t Haasje tot de bebouwde kom van Zevenhoven.

 • De gemeentelijke centrummanager moet tijd en ruimte krijgen om, samen met winkeliers en het dorp te bekijken wat er nodig is om het huidige winkelaanbod te behouden en indien mogelijk te versterken.

 • Initiatieven van de dorpsraad voor het organiseren van activiteiten voor jeugd, inwoners, statushouders verdienen ondersteuning van de gemeente v.w.b. faciliteren en subsidie.

 • Het OV in Zevenhoven is er niet op vooruitgegaan; we blijven ons sterk maken voor een zo goed mogelijke OV aansluiting van Zevenhoven.

 • Vestia investeert niet meer in dit gebied, sociale huurwoningen worden steeds duurder. Samen met lokale woningcorporaties moeten wij actief inzetten op alternatieven voor dit woningbezit. Zodat sociale huur ook sociale huur blijft!

 • In de prestatieafspraken met Vestia moet opgenomen worden dat het onderhoud van de sociale huurwoningen op een adequaat niveau wordt gebracht en dat duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen.

 • Vestia investeert (nog) niet in het verduurzamen van de eigen sociale huurwoningen met financiële gevolgen de bewoners. Mogelijke ondersteuning van huurders voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen vanuit de gemeente moet onderzocht worden, b.v. met steun van de gemeente huurders hun huis laten kopen.

 • We willen samen met de dorpsraad onderzoeken welke potentiële woningbouwlocaties in Zevenhoven er zijn en wat er nodig is om deze te benutten voor woningbouw t.b.v. jongeren, starters en senioren.

 • Initiatieven om van het IKC7hoven een multifunctioneel gemeenschapshuis te maken moeten we ondersteunen.

 • Samenwerking tussen gemeente, jeugdwerk, jongeren en omwonenden is nodig om een fijne en veilige schoolomgeving te waarborgen.

 • Een wandelrondje Zevenhoven voor het lopen van een extra ommetje.

 • Wij staan achter de vastgestelde beleidsvisie gebruik recreatiewoningen waarmee wonen op het park het uitgangspunt is. Wij blijven bij de provincie aandringen op een positief besluit om dit mogelijk te maken.

 • Onderzoek naar mogelijkheden om verkeer te verleiden om via de N231 en Achterweg te rijden i.p.v. via de Stationsweg/Jonge Zevenhovense weg

 • Voor de leefbaarheid van de kernen Zevenhoven en Noordeinde is behoud van voorzieningen bv buurtsuper, erg belangrijk.

bottom of page