top of page

Onze aandachtspunten voor Nieuwveen

 • Het centrumplan Nieuwveen is met veel inbreng van inwoners tot stand gekomen. Nu doorzetten met de bouw van appartementen voor senioren en starters waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van de inwoners.

 • Het onderzoek naar een locatie voor het nieuwe IKC (Integraal Kind Centrum) is gestart. Wij vinden dat alle 4 de opties, inclusief het initiatief Nieuwerveen van inwoners, objectief onderzocht moeten worden samen met de school, verenigingen en inwoners. Zonder op voorhand locaties uit te sluiten i.v.m. woningbouw of financiën.

 • Voor Nieuwveen moet minimaal de grootte van de huidige sportzaal van de Ringkant beschikbaar blijven.

 • De verkeersveiligheid in de omgeving van basisschool de Veenvogel moet verbeterd worden, mn de oversteek Oude Nieuwveenseweg/AHKooistrastraat/ Hazeweg en Hazeweg/Laan der Verwondering.

 • Vestia investeert niet meer in dit gebied, sociale huurwoningen worden steeds duurder. Samen met lokale woningcorporaties moeten wij actief inzetten op alternatieven voor dit woningbezit. Zodat sociale huur ook sociale huur blijft!

 • In de prestatieafspraken met Vestia moet opgenomen worden dat het onderhoud van de sociale huurwoningen op een adequaat niveau wordt gebracht en dat duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen.

 • Vestia investeert (nog) niet in het verduurzamen van de eigen sociale huurwoningen met financiële gevolgen de bewoners. Mogelijke ondersteuning van huurders voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen vanuit de gemeente moet onderzocht worden, b.v. met steun van de gemeente huurders hun huis laten kopen.

 • In Greenport verband wordt samengewerkt aan toekomstgerichte glastuinbouw o.a. door een gebiedsgerichte aanpak van klimaat-, energie-, milieu-, onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. De specifieke aandacht voor onze glastuinbouw moet geïntensiveerd worden/kan beter.

 • We moeten doorpakken met de sanering van oud glas en de herstructurering van de bestaande glastuinbouw. Om het gebruik van de Ruimte voor Ruimteregeling te stimuleren moet er meer werk gemaakt worden van het leveren van maatwerk.

 • Er komt geen ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost, duidelijk is dat nut en noodzaak daarvoor ontbreekt. Wij hechten sterk aan het openhouden van het polderlandschap.

 • Het combineren van school en sport, zowel accommodatie als in samenwerking vinden wij belangrijk. Evenals multifunctioneel en optimaal gebruik van ruimtes.

 • Het zwembad Aarweide is een belangrijke sport- en recreatievoorziening voor iedereen van jong tot oud uit onze gemeente maar voorziet ook in een regionale behoefte. Wij blijven de Stichting en zijn vele vrijwilligers op het huidige niveau ondersteunen.

 • In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan zijn knelpunten en oplossingsrichtingen voor de verkeersveiligheid op de Oude Nieuwveenseweg en de W.P. Speelmanweg opgenomen. Uitvoering van een duurzaam veilige inrichting moet in overleg met omwonenden/inwoners worden gedaan en daarbij een fiets/wandelpad op de Hogedijk als mogelijke oplossing onderzoeken.

 • De verkeersveiligheid op de Laan der Verwondering moeten we blijven monitoren waar het gaat om verkeerssnelheid en verkeersintensiteit. Waar nodig moeten (tijdelijke) maatregelen getroffen worden.

 • Voor zowel verkeersveiligheid als sociale veiligheid is verlichting van het fietspad Kattebrug tot de Bilderdam nodig.

 • De entree van Nieuwveen, de rechterzijde van de WPSpeelmanweg, kan beter en verdiend aandacht. We willen samen met betrokkenen bekijken hoe dit opgepakt kan worden.

 • Aandachtspunten:

 • Wij blijven ons inspannen voor het behoud van het cultuurhistorisch landschap van Nieuwveen en omgeving

 • Ipse de Bruggen is een belangrijk onderdeel van de kern Nieuwveen; het onderhouden en uitbouwen van een goede verstandhouding vinden wij heel belangrijk.

bottom of page