Duurzaamheid
Onze gemeente leunt nog teveel op vervuilende fossiele brandstoffen. We gaan er alles aan doen om sneller dan de landelijke streefdatum 2050 uit millieuvriendelijke energiebronnen te putten.
Als eerste zetten we krachtig in op energiebesparing. Daarnaast willen we in verschillende hernieuwbare energiebronnen investeren, behalve in windturbineparken die het open landschap aantasten.


#hoedan:
• inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun (sociale huur-)woningen.  
• op grote schaal opwekken van hernieuwbare energie (o.a. zonne-energie en aardwarmte) en het gestaag afkoppelen van gebouwen van het gasnet.
• samen met inwoners en ondernemers energiecoöperaties opzetten voor energiewinning op lokale schaal, en in regionaal verband.
• inwoners ondersteunen bij planning en en uitvoering met energie-coaches
• waar mogelijk verduurzaming in land- en tuinbouw, industrie, toerisme, mobiliteit stimuleren in samenspraak met die sectoren.
• de afvalberg verkleinen met hergebruik van grondstoffen en het beter scheiden en verwerken van het afval.Recreatie

We hebben prachtige natuur binnen onze grenzen. We bewaken en versterken het groene open landschap dat Nieuwkoop en het Groene Hart zo kenmerkt. Met aandacht voor groene ruimte, natuur, landschap en biodiversiteit, en voor de toegankelijkheid ervan voor de inwoners van Nieuwkoop.

#hoedan:
• verdere uitbreiding van het Ruygeborggebied
• verbeteren van de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de Langeraarse Plassen
• een doorsteek van de Noordeinderplas naar De Meije en het openstellen van de Meesloot voor meer ruimte voor rustige recreatie op de Nieuwkoopse Plassen
• verdere uitbreiding en aansluiting van fietsroutes in en om onze gemeente
•  stimuleren cultuur- en natuurevenementenWonen

Je voelt je beter in een groene wijk. Dat moet gelden voor zowel nieuwe als bestaande wijken. Samen met inwoners willen we bestaande wijken verbeteren.
Bij het bouwen van nieuwe woningen moeten we uitgaan van een evenwichtige bevolkingsopbouw: een woning voor iedereen. Voor alle verschillende soorten inwoners, in alle fases van hun leven.


#hoedan:
• meer sociale huurwoningen ontwikkelen
• duurdere huurwoningen samen met investeerders ontwikkelen
•  betaalbare koopwoningen, zowel voor senioren als voor gezinnen ontwikkelen en herontwikkeling van locaties in de kernen (Koetshuis, Ashram, Ter Aar)
• onderzoeken of we de verwaarloosde woningen in Zevenhoven, Noordeinde en Nieuwveen van woningcorporatie Vestia kunnen overnemen
• stimuleren van particuliere, collectieve bouwplannen bij nieuwe wijken
• stimuleren van veiligheid door te zorgen voor een goede opvolging van de meldingen op buurtveiligheids-apps en een app als Buiten Beter
• verkeersveiligheid vergroten door maatregelen aan te passen aan de omgeving
• bestaande winkelvoorzieningen in de kernen Nieuwkoop, Ter Aar, Langeraar en Zevenhoven op niveau houden in nauwe samenwerking met de inwoners
• geen winkels op locaties waar we dat niet willen, zoals bijvoorbeeld achter Intratuin Ter Aar