Voor Natuurlijk Nieuwkoop is het betrekken en mee laten denken van inwoners, organisaties en bedrijven bij beslissingen die hun leefomgeving aangaan een tweede natuur. En dat gaat verder dan de traditionele voorlichtingsbijeenkomst. Het is tijd voor nieuwe vormen van vertegenwoordiging en samenwerkingsvormen om inwoners te betrekken en vooral betrokken te houden. En dat is tweerichtingsverkeer. We zijn zowel voor van inwonerparticipatie bij overheidsinitiatieven als voor overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven.

#hoedan:
•  Als het de directe woonomgeving van inwoners raakt - zoals bij bouwplannen en (her-) inrichting van de openbare ruimte - moeten inwoners mee kunnen beslissen én goed geïnformeerd worden. Dat doen we door het geven van goede informatie vooraf, organiseren van inloopavonden, en met goede communicatie tijdens ontwikkeling en uitvoering.

• Als het over de toekomst van de gemeente gaat - zoals de totstandkoming van een omgevingsvisie of onderwerpen als energievoorziening of grootschalige glastuinbouw - dan gaan we die samen met betrokken inwoners en organisaties vorm geven. Van beleid tot uitvoering. Goede informatie en transparante processen zijn daarbij onmisbaar.

• Natuurlijk Nieuwkoop wil door het inzetten van nieuwe vormen - zoals expertgroepen, burgerjury´s, sociale raad en dorpsraden - de participatie bevorderen en al doende samen leren wat de meest geschikte vorm is. 

Doe mee, Denk mee, Leef mee