top of page

Natuurlijk Nieuwkoop: Meer aandacht voor draagvlak en beter nadenken over uitrol van windturbines en


Zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland

In de raadsvergadering op 26 september kwam aan de orde de indiening van een zienswijze van de gemeente Nieuwkoop op de Agenda van Holland Rijnland voor de periode 2019-2023. Holland Rijnland is het regionale samenwerkingsorgaan van 14 gemeenten rond Alphen en Leiden en de Bollenstreek. Nieuwkoop is onderdeel van de Regio Holland Rijnland. In de agenda worden de activiteiten van Holland Rijnland weergegeven.

Energietransitie

Natuurlijk Nieuwkoop een wijziging voorgesteld op de zienswijze die de raad inbrengt op de Regionale Agenda van Holland Rijnland. Het gaat met name over het onderwerp energietransitie. In maart van dit jaar heeft de raad hierover al een standpunt ingenomen. Via een amendement stelde Natuurlijk Nieuwkoop voor om dat standpunt ook te verwoorden in de zienswijze van de gemeente op die Regionale Agenda. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

De door ons College van B&W opgestelde ontwerp-tekst op dit onderdeel van de zienswijze luidde als volgt:

¨Met betrekking tot de energietransitie vraagt Holland Rijnland of er een rol voor hen is in het participatietraject. Nieuwkoop is van mening dat met name de eigen gemeente en lokale raadsleden hier een rol in hebben. Het participatietraject op dit thema hebben wij bijvoorbeeld integraal ingebracht in het participatietraject voor de omgevingswet."

Dat vonden wij karig. Daarom is er nu op ons voorstel aan toegevoegd:

¨Daarnaast is het van belang te constateren dat voor het verkrijgen van een echt breed draagvlak onder de bevolking tijd en inzet nodig is. Die tijd is ook nodig om voorwaarden te creëren die de energietransitie vervolgens in een versnellingsfase kunnen brengen. De inzet op korte termijn van grote turbines en zonnevelden heeft een grote impact op omwonenden en op het open landschap. Het te snel uitrollen van deze windturbines en zonnevelden kan belemmerende effecten hebben op de ontwikkeling en inzet van nieuwe effectieve voorzieningen. Voor de kortere termijn moeten meer oplossingen voor opwek overwogen kunnen worden. Verder moet het realiseren van turbines en zonnevelden passen binnen de kaders van de door de gemeenten op te stellen omgevingsvisies.

En zoals hiervoor aangegeven vragen wij u ons vroegtijdig te betrekken bij de uitvoering van dit belangrijke thema.¨

Windturbines en zonnevelden

¨Het is van groot belang om de mening van de Nieuwkoopse raad in te brengen op de Regionale Agenda. In maart hebben we nauwelijks response gekregen vanuit Holland Rijnland op dit onderwerp¨, aldus raadslid Berry Dors. ¨Het ziet er naar uit dat Holland Rijnland onverkort wil doorpakken op het Energieakkoord Holland Rijnland uit 2017 en dat leidt te snel tot uitrol van windturbines van het formaat Euromast en enorme zonnevelden, terwijl andere mogelijkheden te gemakkelijk terzijde gezet worden. En er zit inmiddels na de Statenverkiezingen van maart een ander Provinciebestuur dat van mening is dat energieopwekking uit wind op land hun laatste voorkeur is. De Provincie heeft een koersverandering ingezet¨.

Lees hier het amendement "Zienswijze Concept Regionale Agenda 2019-2023 Holland Rijnland" van Natuurlijk Nieuwkoop

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page