top of page

Raad steunt initiatiefvoorstel Natuurlijk Nieuwkoop over PlanMER RES niet


De afgelopen maand werd de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop door inwoners gewezen op het bestaan van een PlanMER (Milieu Effectrapportage) over de RES en dat die sinds 8 juli ter inzage lag. De mogelijkheid bestond om hierop een zienswijze in te dienen. Dat kon tot 1 oktober jongstleden. Publicatie vond plaats via Holland Rijnland, het regionale samenwerkingsverband waarvan Nieuwkoop deel uitmaakt. Verwacht mocht worden dat gemeentes binnen Holland Rijnland het bericht zouden hebben gepubliceerd via de eigen kanalen. Sommige deden dat. Nieuwkoop niet.

Dat verzuim is de afgelopen weken goedgemaakt en er is, ook binnen de gemeente Nieuwkoop, gewerkt aan een zienswijze. We hebben opgeroepen om veel attenter te zijn op dit soort publicaties van andere of hogere overheden.


Op initiatief van Natuurlijk Nieuwkoop is de concept zienswijze van Nieuwkoop op de raadsagenda gezet en besproken in de raadsvergadering op 30 september.

Raadslid Berry Dors: "Weinig mensen hebben de ter inzagelegging meegekregen maar een aantal hebben met stoom en kokend water gewerkt aan een zienswijze. Twee indrukwekkende voorbeelden: die van de Dorpsraad Rondom de Plassen (Langeraar en Papenveer) en van de Vereniging tot behoud van het Open Landschap Kaag en Braassem."

De zienswijze van de gemeente Nieuwkoop lag dus ter bespreking voor, voorzien van een brief van 23 september (zie bijlagen onderaan dit bericht). Vraag is of hij goed en volledig was. Wat daarbij ook speelt is de onduidelijkheid over wat deze PlanMER nou eigenlijk betekent. En hoe die in de toekomst gezien wordt.


PlanMER gaat niet over de RES 1.0 en voorbij aan de besluiten die op 3 juni zijn genomen

Wat de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop heeft verbaasd in de PlanMER is dat hij gebaseerd is op de Concept RES 1.0 die in 2020 is vastgesteld en dus voorbijgaat aan de besluiten die deze raad op 3 juni heeft genomen bij de vaststelling van de uiteindelijke RES 1.0. En het heeft tot verwarring geleid bij inwoners en hun organisaties en dat blijkt ook uit bovengenoemde zienswijzen. "Dat is slecht en dat moeten we voorkomen om het vertrouwen van inwoners in het bestuur overeind te houden en te versterken. En al helemaal bij een onderwerp als de Regionale Energiestrategie, waar het de vraag is hoe we duurzame energie gaan opwekken en waar en in welke mate we dat binnen de gemeente willen doen." aldus Berry Dors.

We hebben als gemeenteraad op 3 juni de volgende voorwaarden verbonden aan de vaststelling van

de RES 1.0:

1. maximering van opwek tot 0,08 Twh

2. Geen windturbines en zonnevelden in Natura2000 en Natuurnetwerk Nederland gebieden

3. Geen windturbines in de gemeente

4. Het opstellen van afwegingskader voor de aanleg van zonnevelden (in nauwe samenspraak met inwoners, organisaties en bedrijven.


Geen inbreuk op besluit 3 juni

In de begeleidende brief van het College is aangegeven dat er geen inbreuk kan zijn op deze besluiten van 3 juni jl. van deze gemeenteraad. Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat dit ook in de zienswijze verwoord moest worden. Daarvoor hebben we een wijzigingsvoorstel ingediend op de zienswijze van het College, We hebben voorgesteld om het standpunt, dat de PlanMER geen impact kan hebben op

de besluiten van de raad over de RES van 3 juni ook nog eens in de zienswijze van de gemeente op te nemen. Het door ons ingediende amendement werd helaas door de tegenstemmen van de VVD, Samen Beter Nieuwkoop en D66 verworpen. Ondanks dat de verantwoordelijk wethouder Elkhuizen achter het door ons ingediende voorstel stond.

2021-091 Verworpen initiatief voorstel om zienswijze planMer RES met aanvulling over te ne
.
Download • 358KB

Inhoud van de zienswijze van Nieuwkoop

Het is goed om te constateren dat er wat betreft windturbines - grote en hele grote - geen plaats is in de gemeente Nieuwkoop en dat dat nader inhoudelijk wordt onderbouwd. Wel vreemd vinden we dat de PlanMER concrete aanbevelingen doet om bepaalde gebieden “geschikt te maken” voor aanleg van zonnevelden. Dit kan zo maar verkeerd begrepen worden, hetgeen ook blijkt uit de andere zienswijzen. Je zou overigens verwachten dat een Milieu Effectrapportage bekijkt wat de plannen zijn en welke milieu effecten die mogelijk opleveren. Toetsen dus. En niet op de beleidsstoel gaan zitten met aanbevelingen om uitrol van zonnevelden ¨gemakkelijker¨ te maken. Maar dat heeft misschien te maken met het feit dat de PlanMER gebaseerd was op de concept RES van Holland Rijnland, waarbij ook de raad van Nieuwkoop overigens vorig jaar tot een hele rits wensen en bedenkingen heeft besloten.


Nieuwkoop, 30 september 2021

Fractie Natuurlijk Nieuwkoop


Concept zienswijze op planMER RES 1.0 Holland Rijnland - 28-9 door B&W aangeleverd
.pdf
Download PDF • 214KB
466 E, optie BR 30-9 - B&W - Status planMER RES 1.0 Holland Rijnland
.pdf
Download PDF • 364KB

Comentarios


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page