top of page

Zorgen over multifunctioneel ruimtegebruik IKC Nieuwveen


Toekomstige gebruikers van het IKC (Integraal Kind Centrum) Nieuwveen maken zich zorgen over het multifunctioneel ruimte gebruik in het nieuwe IKC gebouw. Dit gebouw gaat de huidige basisschool de Veenvogel en het zalencomplex incl. sportzaal De Ringkant vervangen. De zorg van verenigingen gaat uiteraard over de eigen activiteiten in het nieuwe IKC maar zeker ook of er een toekomstbestendig IKC komt waarin het voor het onderwijs én het Nieuwveense verenigingsleven goed toeven is. Of dat er een gebouw komt wat op voorhand knelt en waardoor er een verschraling voor het dorp optreedt.


Programma van eisen IKC Nieuwveen

Op dit moment wordt er gewerkt aan een PvE voor een nieuw IKC Nieuwveen. Er wordt met het onderwijs/kinderopvang overleg gevoerd, andere toekomstige gebruikers zijn op 19 april uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is ambtelijk een concept PvE toegelicht en is aanwezigen gevraagd input te geven d.m.v. een invulformulier. Natuurlijk Nieuwkoop heeft meerdere gebruikers gesproken, daaruit blijkt dat er zorgen zijn over de aanpak en uitgangspunten om te komen tot een PvE voor het IKC.

Amendement "Multifunctionele ruimte IKC"

Op 13 oktober 2022 heeft de raad een besluit genomen over het raadsvoorstel Locatiekeuze en functies IKC Nieuwveen. Aan het besluit zijn d.m.v. het amendement* Multifunctionele ruimte IKC 2 besluitpunten toegevoegd waarmee het college de opdracht heeft gekregen om met alle gebruikers van het IKC een gezamenlijk plan op te stellen voor multifunctioneel ruimtegebruik als onderdeel van het uitwerken van een programma van eisen. Als uit dit plan blijkt dat het vastgestelde budget ontoereikend is wordt de raad een raadsvoorstel voorgelegd voor wijziging van het budget


Een gezamenlijk plan maak je samen

Ondanks dat het college nog middenin het proces zit om te komen tot een PvE voor het nieuwe IKC Nieuwveen vinden wij het belangrijk om tussentijds de ons bereikte zorgen te delen en vragen te stellen. Het college heeft toegezegd dat het de raad voorafgaand aan het vaststellen van een PvE informeert over het gelopen proces en of het toekomstige gebruik door alle participanten past binnen de eerste opzet en de financiën. Maar die actie komt pas op het einde van een belangrijke fase in het proces. Natuurlijk Nieuwkoop wil, net als het college, geen vertraging in de totstandkoming van een nieuw IKC voor Nieuwveen. Wij vinden het belangrijk dat alle partijen goed worden meegenomen en ook met elkaar in overleg gaan hoe samenwerking en ruimtegebruik in het nieuwe IKC zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. Om zo te komen tot een gezamenlijk plan. Onze vragen zijn dan ook gericht op het bevorderden van een goed proces samen met alle gebruikers.

Vragen aan het college

1. In het aangenomen amendement is het opstellen van een gezamenlijk plan voor multifunctioneel ruimtegebruik als onderdeel van het uitwerken van het programma van eisen in besluitpunt 5. opgenomen. Welke stappen zijn inmiddels genomen en worden genomen om te komen tot een gezamenlijk plan voor multifunctioneel gebruik van ruimtes?


2. Wordt er één integraal PvE opgesteld of worden er 2 aparte PvE’s opgesteld, 1 voor onderwijs en opvang en 1 voor sport en multifunctioneel gebruik? Graag toelichten.


3. Tijdens de bijeenkomst voor gebruikers/verenigingen (excl. onderwijs/opvang) werd geïnformeerd en opgehaald, de gegeven input wordt verwerkt in een volgend concept PvE.

Er is niet met elkaar gesproken/gepuzzeld over wat in samenwerking m.b.t. multifunctioneel gebruik wel of niet mogelijk is. Hoe moeten we dit zien in het licht van het op te stellen gezamenlijke plan voor multifunctioneel gebruik?


4. Al geruime tijd wordt er met muziekvereniging Aer en Amstel gesproken over toekomstige huisvesting. College geeft aan dat de muziekvereniging (en ook Creative Dance Creations) van de 150m2 multifunctionele ruimte op dezelfde manier gebruik kan blijven maken als nu in de huidige muziekzaal. Betekent dit dat naast de oppervlakte ook de andere benodigde voorzieningen (waaronder akoestisch en opslag) getroffen gaan worden om goed gebruik mogelijk te maken?


5. Worden ervaringen vanuit eerdere processen w.o. IKC De Vaart en Zevenhoven meegenomen in dit proces? Zo ja welke?


6. Het consultatiebureau is in de Ringkant gehuisvest en is een belangrijke voorziening voor Nieuwveen. Of deze functie in het nieuwe IKC gehuisvest wordt is nog onbekend. Op welke wijze worden de voor- en nadelen in kaart gebracht, wie worden bij het maken van een goede afweging betrokken?


7. Graag zien wij een reactie op de in de bijlage opgenomen zorgen van gebruikers (voor zover mogelijk in deze fase).


Vragen aan het college 10 mei 2023

Schriftelijke vragen Natuurlijk Nieuwkoop - Proces Mutifunctioneel ruimtegebruik IKC Nieuw
.
Download • 26KB

Bijlage Zorgen gebruikers IKC Nieuwveen

Bijlage schriftelijke vragen Natuurlijk Nieuwkoop - Proces multifunctioneel gerbuik IKC Ni
.
Download • 14KB

Amendement 13 oktober 2022 (*amendement is een wijzigingsvoorstel op het besluit).

Amendement Multifunctionele ruimte IKC Nieuwveen Natuurlijk Nieuwkoop 12-10-22 (1)
.docx
Download DOCX • 32KB

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page