top of page

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Natuurlijk Nieuwkoop heeft de leden uitgenodigd voor een ledenvergadering op woensdag 25 november. In verband met de Coronamaatregelen wordt dit een digitale vergadering, zowel leden als niet leden kunnen zich aanmelden voor deze vergadering. Na aanmelding wordt een link toegestuurd om aan het overleg deel te kunnen nemen.


AGENDA


1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Goedkeuren verslag ledenvergadering 10-07-2019 (bijgevoegd)

4. Vaststellen Fractieoverleg reglement Natuurlijk Nieuwkoop (bijgevoegd): het

reglement is vastgesteld op artikel 3 na. N.a.v. de discussie wordt stelt het bestuur

voor de geel gearceerde zinsnede toe te voegen.

Huishoudelijk gedeelte NN

5. Goedkeuring jaarverslagen bestuur en fractie (bijgevoegd).

6. Verslag kascontrolecommissie.

7. Financieel jaarverslag 2019 (bijgevoegd)

Beslispunt: het bestuur decharge verlenen over het gevoerde financiële beleid

2019

8. Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-23 (bijgevoegd)

Beslispunt 1: Contributie 2020. Bestuursvoorstel is handhaven op €20,-

Beslispunt 2: In te stemmen met de begroting voor 2020

Beslispunt 3: Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021-23 en van de

daaromtrent gemaakte opmerkingen.

9. Benoeming lid kascontrolecommissie. Bas Oostwouder is aftredend; ter

vergadering een nieuw lid te benoemen. Ada vd Vlugt en Rene Carlier blijven nog

een jaar aan.

10. Verkiezing bestuursleden.

a. Volgens het rooster van aftreden is de vicevoorzitter aftredend. Aftredende

bestuursleden zijn overigens terstond verkiesbaar.

b. Sinds de vergadering van juli 2019 is de functie van secretaris vacant. Het bestuur

doet een dringende oproep aan de leden om zich verkiesbaar te stellen.

Leden kunnen zich verkiesbaar stellen en zich melden tot daags voor de vergadering

bij één van de bestuursleden.


Pauze


11. Kennismaking met onze nieuwe wethouder Gerben van Duin.

Gedachtewisseling over kansen en dilemma’s in zijn portefeuilles zorg, onderwijs en

duurzaamheid.

12. Rondvraag en sluiting.

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page