top of page

Versnellen woningbouw in de gemeente Nieuwkoop


Nieuwkoop mag tussen 2019 en 2029 van de provincie in totaal 1910 woningen bouwen. Dat wordt een flinke uitdaging en levert de nodige uitdagingen op. De woningbouw moet vooral binnen de grenzen van de dorpen gaan plaats vinden omdat bouwen in het Groene Hart niet of nauwelijks wordt toegestaan. Daarnaast is de ambtelijke organisatie momenteel te beperkt om al de plannen voor de ontwikkeling en de bouw van zoveel woningen in korte tijd te kunnen uitvoeren.


Op 27 oktober staat de raad daar in haar vergadering uitgebreid bij stil. De vrees wordt geuit dat het mogelijk niet gaat lukken om alle 1910 woningen op Nieuwkoops grondgebied te realiseren. In dat geval bestaat de kans dat de resterende woningen worden verdeeld onder de omliggende

gemeenten. Om die reden heeft Natuurlijk Nieuwkoop, samen met andere partijen, in de besluitvormende raad van 12 november twee moties ingediend.


Motie "Aanvalsplan versnellen woningbouw"

De eerste gaat over een aanvalsplan om het bouwen binnen de kernen te versnellen. Aangezien zowel VVD, SBN als Natuurlijk Nieuwkoop daar in de meningsvormende raad ongeveer hetzelfde over denken, wordt door deze partijen besloten één gezamenlijke motie op te stellen. Daarin wordt het college gevraagd risico’s en kansen verbonden aan onze woningbouwlocaties te analyseren en na te gaan of er versneld gebouwd kan worden. Daarbij moet onder andere gekeken worden naar de ambtelijke capaciteit, externe inhuur en zo mogelijk vroegtijdige inzet van ontwikkelaars, beleggers en bouwers. Het college wordt verzocht dit resultaat uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 met de raad te bespreken zodat er een “aanvalsplan versnellen woningbouw” kan worden opgesteld.

De motie werd mede ingediend door SGP-ChristenUnie en uiteindelijk unaniem door de raad aangenomen. Ons raadslid Kees Hagenaars is zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat. “Zo krijgt de raad een beter zicht op de kansen en bedreigingen en kunnen we daar slimmer en zo mogelijk sneller op anticiperen”.

Concept motie SBN VVD NN SGP-CU Aanvalsp
.
Download • 137KB

Motie "Woningbehoefteraming als uitgangspunt"

Om ervoor te zorgen dat alle 1910 woningen ook daadwerkelijk binnen de Nieuwkoopse

gemeentegrenzen worden gebouwd, dienen VVD, SBN, SGP-ChristenUnie en Natuurlijk Nieuwkoop een tweede motie in. Het is een nadrukkelijk verzoek aan het college dit aantal woningen voor Nieuwkoop op te nemen in de Ruimtelijk Strategische Agenda Rijn- en Veenstreek en ze daarmee veilig te stellen. Ook deze motie wordt unaniem door de raad aangenomen.

Concept motie SBN CDA VVD NN SGP-CU Woni
.
Download • 110KB

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page